головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Срібний птах: Хрестоматія з української літератури для 11 кл. загальноосвіт. навч. закл. — Част. I / Упоряд. Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, А. Б. Гуляк, — 2-ге вид. — К.: Освіта, 2005. — 512 с.

ISBN 966-04-0530-8


© Г. Ф. Семенюк, М. П. Ткачук, А. Б. Гуляк, упорядкування, 2004

© Видавництво «Освіта», художнє оформлення. 2004ББК 83.34 УКР6я721

С75


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-2336 від 10.06.2003 р.)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Упорядники: доктор філологічних наук, професор Г. Ф. Семенюк, доктор філологічних наук, член Національної спілки письменників України, професор М. П. Ткачук, доктор філологічних наук, професор А. Б. Гуляк

Рецензенти: доктор філологічних наук М. М. Сулима, вчитель-методист Українського гуманітарного ліцею О. С. ГрищенкоНавчальне видання

Упорядники:

СЕМЕНЮК Григорій Фокович, ТКАЧУК Микола Платонович, ГУЛЯК Анатолій Борисович

СРІБНИЙ ПТАХ

Хрестоматія з української літератури для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Частина І


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Відповідальна за випуск C. C. Литвин

Редактор C. C. Литвин

Художній редактор Н. Г.Антоненко

Технічний редактор Ц. Б. Федосіхіна

Комп’ютерна верстка О. Д. Новікової

Коректори Л. В. Липницька, Н. Г. Сніцарук


Підписано до друку з діапозитивів 21.10.04. Формат 60×90/16. Папір офс. Гарнітура шкільна. Друк офс. Ум. друк. арк. 32. Ум.фарбовідб. 32,5. Обл.-вид. арк. 30,07. Тираж 50 200 прим. Вид. № 37022. Зам. № 23.02


Видавництво «Освіта», 04053, Київ, вул. Ю. Коцюбинського, 5. Свідоцтво ДК № 27 від 31.03.2000 р.

Набір та верстка комп’ютерного центру видавництва «Освіта».

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «Торнадо» м. Харків, вул. Космічна, 21а.


Міністерство освіти і науки України

Державне спеціалізоване Видавництво "Освіта"

04053, м. Київ-53 вул. Юрія Коцюбинського, 5 тел. 216-56-48

Адреса друкарні м. Харків, ТОВ "Торнадо" вул. О. Яроша, 18


Наряд повідомлення № 7

«28» лютого 2005 р.


Видання: Автор Семенюк Г. П.

Назва Срібний птах, хрестоматія 11 кл. частина 1.

Замовлення №23/02

Тираж 50200 Завод —

Ціна 10 грн. 00 коп.

Кількість в пачці 8 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

МОіНУ ІНЛ 50000

Обов’язкові (розсил) 12

Видавництву

контрольні 154

сигнальні 34

виставочні

Разом 50200Заступник генерального директора В. І. Пальчиков<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.