головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Хропко Петро

Українська література: Підруч. для 10 кл. загальноосвітніх навчальних закладів. — 6-те вид. — К.: Школяр, 2005. — 528 с.

ISBN 966-7117-71-5.


ББК83.34УКР.я721

Х94

Затверджено Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/11 — 1015 Міністерства освіти і науки України від 28 березня 2002 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Навчальне видання

ХРОПКО Петро Панасович

УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів

Затверджено Міністерством освіти і науки України

Відповідальний за випуск А. В. Апанасенко. Редактор В. В. Апанасенко. Художнє оформлення А. А. Зінченка.


Підписано до друку з діапозитивів 22.11.2004. Формат 84×108/32. Папір офс. Гарнітура шкільна Друк офсетний. Ум. друк. арк. 27,72. Ум. фарбовідб. 28,14. Обл.-вид. арк. 29,33. Тираж 300060 (2-й завод 100 033 — 200046 прим.) Зам. № 5-12.

УВЦ «Школяр», 02094, Київ, вул. Сергієнка, 18. Свідоцтво ДК№ 360 від 14.03.2001 р.

Віддруковано з готових діапозитивів ТОВ «Оберіг» 61140, м. Харків, проспект Гагаріна, 82/68.


ISBN 966-7117-71-5

© П. П. Хропко, спадкоємці, 2005

© Видавництво «Школяр», художнє оформлення, 2005

Адреса: м. Харків, ООО "Оберіг", вул. Черемушкінська, 29

т. (0572) 50-29-50


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №

" " 2004 р.


Видання: авт. Хропко П.П.

Назва "Українська література" для 10 кл.

Замовлення №

Кількість умовних аркушів — 27,72

Ціна одного примірника — 8,16 грн.

Загальним тиражем - 300 000 прим.

1-й завод - 100 032 прим.

Кількість у пачці - 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустили:

Інституту навчальної літератури 100000

Обов’язкові (розсил) 12

Сигнальні 20

Видавництву

Разом 100032Директор Апанасенко А. В.
Адреса: м. Харків, ООО "Оберіг", вул. Черемушкінська, 29

т. (0572) 50-29-50


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №

" " 2004 р.


Видання: авт. Хропко П. П.

Назва "Українська література" для 10 кл.

Замовлення №

Кількість умовних аркушів — 27,72

Ціна одного примірника — 8,14 грн.

Загальним тиражем — 3 00 000 прим.

II-й завод — 100 014 прим.

Кількість у пачці — 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустили:

Інституту навчальної літератури 100000

Обов’язкові (розсил) 3

Сигнальні 11

Видавництву 0

Разом 100014директор Апанасенко А.В.


Адреса: м. Харків, ООО "Оберіг", вул. Черемушкінська, 29

т. (0572) 50-29-50


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №

" " 2004 р.


Видання: авт. Хропко П.П..

Назва "Українська література" для 10 кл.

Замовлення №

Кількість умовних аркушів — 27,72

Ціна одного примірника — 8,12 грн.

Загальним тиражем — 300 000 прим.

III-й завод — 100 014 прим.

Кількість у пачці — 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустили:

Інституту навчальної літератури 100000

Обов’язкові (розсил) 3

Сигнальні 11

Видавництву 0

Разом 100014Директор Апанасенко А. В.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.