головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Бураков Ю.В., Кипаренко Г.М., Мовчан С.П.

Всесвітня історія: новітні часи: Підруч. для 11-го кл. серед. загальноосв. навч. закл. — Вид. 4-те, виправл. та доповн. — К.: Генеза, 2005. — 416 с.: іл.

ISBN 966-504-402-8


Підручник містить систематизований виклад історії зарубіжних країн, міжнародних відносин, культури від початку Другої світової війни.

Особливу увагу приділено розкриттю основних процесів, найхарактерніших ознак всесвітньої історії новітнього часу, що становлять стрижень сучасної епохи.


© Бураков Ю. В., Кипаренко Г. М., Мовчан С. П., 2001

© Видавництво «Генеза», художнє оформлення, ілюстрації, 2001ББК 63.3(0)63я721

Б85


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України як підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів

(Лист № 1/11-2595 від 30.07.2002 p.)


Видано за державний кошт. Продаж заборонено.

Автори: БУРАКОВ Ю.В. (розділ IV; розділ VI — Країни Азії і Африки; розділ VII); КИПАРЕНКО Г.М. (розділ І — Світ у другій половині XX ст.; розділ II — США; розділ III — Велика Британія, Німеччина; розділ V; розділ VI — Країни Латинської Америки); МОВЧАН С.П. (розділ І — Друга світова війна; розділ VIII; навчально-методичні матеріали).
Навчальне видання

БУРАКОВ Юрій Васильович, КИПАРЕНКО Геннадій Миколайович, МОВЧАН Степан Петрович

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ НОВІТНІ ЧАСИ

Підручник для 11 класу середніх загальноосвітніх навчальних закладів


Видано за державний кошт. Продаж заборонено

Видання четверте, виправлене та доповнене


Головний редактор Олександр Удод

Завідуючий історичною редакцією Анатолій Чердаклі

Художній редактор Павло Машков

Обкладинка Валентина Жиборовського

Редактор Ольга Ємець

Технічний редактор Валентина Олійник

Комп’ютерна верстка Олега Богдана, Наталії Корсун, Ольги Котенєвої, Клари Шалигіної

Коректори Галина Старостіна, Любов ФедоренкоЗдано на виробництво та підписано до друку 24.12.2004. Формат 60×90/16. Папір офсетний. Друк офсетний. Гарнітура Шкільна. Умовн. фарбо-відб. 52, Ум. друк. арк. 26. Обл.-вид. арк. 27,9. Наклад 90100 (1-й з-д: 1-45050) прим. Вид. № 434. Зам. № 659/025.

Видавництво «Генеза», 04212, м. Київ-212, вул. Тимошенка, 2-л.

Свідоцтво серія ДК№ 25 від 31.03.2000 р.

Віддруковано з готових фотоформ на ТОВ «Навчальний друк», 61001, м. Харків, вул. Державінська, 38. Свідоцтво серія ХК № 58 від 10.06.2002 р.

Адреса: м. Донецьк, вул. Олімпієва, ЗА/14

ГВК «Новий друк»


Наряд-повідомлення № 27

від 24.02.2005 р.


Видання: автор Бураков Ю. та ін.

назва «Всесвітня історія», для 11 кл.

Замовлення № 659/025 кількість умовних аркушів 26,0.

Тираж 90000 прим.

Ціна 7 грн. 42 коп.

Кількість в пачці 12 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 90000

Обов’язкові (розсил)

Контрольні

Сигнальні

Виставочні

Разом 90000Заст. генерального директора В. В. Єзловецький<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.