головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Сидоренко В. К.

Токарна і фрезерна справа: Навч. посіб. для 10-11 кл. загальноосвітніх навч. закладів. — К.: Техніка, 2005. — 344 с.

ISBN 966-575-156-5


ББК 34.632я7

С34

УДК 621.9.06 (075)


Гриф надано Міністерством освіти і науки України, лист № 1/11-4032 від 22.09.2003

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Рецензенти: старш. наук. співроб. лабораторії трудової підготовки та політехнічної творчості Інституту педагогіки АПН України, канд. пед. наук Г. А. Кондратюк; директор Бориспільського міжшкільного навч.-вироб. комбінату Київської області, канд. пед. наук М. І. Піддячий


У навчальному посібнику розглянуто теоретичну основу практичної підготовки токарів і фрезерувальників 2-го розряду.

Містить систематизовані відомості про сучасні конструкційні та інструментальні матеріали, основи стандартизації і взаємозамінності на виробництві. Велику увагу приділено процесам токарної і фрезерної обробки: наведено відомості про типові процеси обробляння різноманітних поверхонь і конструкції різальних інструментів, особливості використання допоміжних інструментів і пристроїв під час точіння, свердління, фрезерування та різенарізування.

Призначений для профільного трудового навчання учнів старшої загальноосвітньої школи.© Сидоренко В. К., 2005
Навчальне видання

Сидоренко Віктор Костянтинович

ТОКАРНА І ФРЕЗЕРНА СПРАВА

Навчальний посібник для 10-11 класів загальноосвітніх навчальних закладів


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактор О. В. Боброва

Оформлення художника В. С. Жиборовського

Художній редактор C. В. Анненков

Технічний редактор К. С. Ставрова

Коректори І. В. Іванюсь, О. О. Куценко

Комп’ютерна верстка Т. В. Скапиги


Підписано до друку 04.02.05. Формат 60×84/16. Папір офсетний. Гарнітура Times New Roman Друк офсетний. Умов друк арк 20. Обл -вид арк 20.19. Тираж 5000 прим. Зам. № 5-41.


Видавництво "Техніка". 04053 Київ, вул. Обсерваторна. 25. Свідоцтво про внесення до Державного реєстру України суб’єктів видавничої справи ДК № 357 віл 12.03.2001 р.

Віддруковано на Білоцерківській книжковій фабриці. 09117 м. Біла Церква, вул Леся Курбаса, 4 Свідоцтво про внесення до Державного реєстру України суб’єктів видавничої справи ДК № 567 від 14.08.2001 р.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.