головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Література XX століття: 11 кл.: Хрестоматія: Навч. посіб. для загальноосв. навч. закладів з рос. мовою навчання / Упоряд.: К. М. Пахарєва, С. П. Щолокова, Н. І. Дорофєєва, Д. М. Веприняк. — 5-те вид., — К., Освіта, 2005. — 655 с.

ISBN 966-04-0105-1


ББК 83.3(0)6я721

Л64


Рекомендовано Министерством образованая u науки Украины

(Письмо Министерства образования и науки Украины № 1/12 2398 от 12.06.03)

Издано за счет государственных средств. Продажа запрещена


Составители: K. M. Пахарева (разделы: «Русская литература конца XIX — начала XX века» (С. 5 — 91; 106 — 117; 140 — 162); «Русская литература 20 — 50-х годов» (С. 273 — 284; 290 — 302); «Русская литература 60 — 90-х годов» (С. 397 — 422; 450 — 461; 502 — 515); «Литература народов мира» (С. 516 — 541); С. Ф. Щелокова (раздельї: «Русская литература конца XIX — начала XX века (С. 162 — 218); «Русская литература 20 — 50-х годов» (С. 302 — 334); «Русская литература 60 — 90-х годов» (С. 462 — 502); «Литература народов мира» (С. 546 — 592; 627 — 642); Н. И. Дорофеева (разделы: «Русская литература конца XIX — начала XX века» (С. 92 — 106; 118 — 139); «Русская литература 20 — 50-х годов» (С. 218 — 272; 284 — 290; 334 — 348); «Русская литература 60 — 90-х годов» (С. 367 — 396); Д. Н. Веприняк (разделы: «Русская литература 20 — 50-х годов» (С. 348 — 366); «Русская литература 60 — 90-х годов» (С. 422 — 449); «Литература народов мира» (С. 541 — 546; 593 — 627).


Для оформлення обложки использован рисунок Ф. Гарсиа Лорки «Соледад Монтойя» и иллюстрация Ю. П. Анненкова к поэме А. А. Блока «Двенадцать».


ISBN 966-04-0105-1


© K. M. Пахарєва, С. П. Щолокова, Н. І. Дорофєєва, Д. М. Веприняк, упорядкування, 1993

© К. М. Пахарева, С. П. Щолокова, Н. І, Дорофєєва, Д. М. Веприняк, упорядкування, 2003, доопрацьоване

© Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2003Навчальне видання

ЛІТЕРАТУРА XX СТОЛІТТЯ

Хрестоматія для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російського мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Упорядники:

ПАХАРЄВА Клара Михайлівна, ЩОЛОКОВА Світлана Пилипівна, ДОРОФЄЄВА Неллі Іванівна, ВЕПРИНЯК Дмитро Миколайович


Російською мовою

Відповідальна за випуск О. Ю. Камишанська

Редактори О. Ю. Камишанська, Н. В. Сергеєва

Художній редактор Н. Г. Антоненко

Технічний редактор Ц. Б. Федосіхіна

Коректори І. М. Ситниченко, Л. В. Липницька


Підписано до друку з діапозитивів 08.10.04. Формат 60×90/16. Папір офс. Гарнітура шкільна. Друк офс. Ум. друк. арк. 41, Ум, фарбо-відб. 41,5. Обл.-вид. арк. 39,92. Тираж 50200 пр. Вид. № 37008. Зам. № 15/12

Набір та верстка комп’ютерного центру видавництва «Освіта»

Видавництво «Освіта», 04053, Київ, аул. Юрія Коцюбинського, 5

Свідоцтво ДК № 27 від 31.03.2000 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «Торнадо» м. Харків, вул. О. Яроша, 18а.Міністерство освіти і науки України

Державне спеціалізоване Видавництво "Освіта"

04053, м. Київ-53 вул. Юрія Коцюбинського, 5 тел. 216-56-48

Адреса друкарні м. Харків. , ТОВ "Торнадо" вул. О. Яроша, 18


Наряд повідомлення №3

"7" лютого 2005 р.


Видання: Автор Пахарева К. М.

Назва Литература века XX (хрестоматия)

Замовлення № 15/12 кількість умовних аркушів

Тираж 50200 Завод

Ціна 14 грн. 98 коп.

Кількість в пачці 6 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

МОіНУ ІНЛ 50000

Обов’язкові (розсил) 12

контрольні 154

сигнальні 34

виставочні 0

Разом 50200Заступник генерального директора В. І. Пальчиков<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.