головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Литература: Учеб. для 11 кл. общеобразоват. учебных заведений c рус. яз. обуч. — 2-е изд., — К., Освіта, 2005.

Ч. 2: Зарубежная литература / М. И. Борецкий, Л. Н. Борецкий, Е. И. Бухарова и др.; под ред. М. И. Борецкого. — 303 c. — ISBN 966-04-0466-2.


ББК 83.3(0)6я721

Л64


Утверждено Muнистерством образования u науки Украины

(Решение Коллегии Министерства образования и науки Украины от 25 июля 2002 г. Протокол № 7/5 — 19)


Издано за счет государственных средств. Продажа запрещена

Рецензенты: К. А. Шахова, доктор филологических наук, профессор кафедры зарубежной литературы Киевского национального университета им. Тараса Шевченко; Л. Д. Бойко, учитель высшей категории сш № 41 г. Киева.


Для оформлення обложки использованы рисунки Ф. Кафки и Ф. Гарсиа Лорки

Художник Н. И. Компанец


Разделы учебника написали:

M. Я. Борецкий: «Зарубежная литература XX века: эстетические искания и художественные открытия», «Теодор Драйзер», «Джеймс Джойс», «Франц Кафка», «Райнер Мария Рильке», «Поль Элюар», «Умберто Саба», «Кард Сэндберг», «Джордж Оруэлл»; Л. Н. Борецкий: «Джек Лондон», «Морис Метерлинк», «Генрих Бёлль »; Е. И. Бухарова: «Рей Дуглас Брэдбери», «Джон Хойер Апдайк»; В. З. Зварыч: «Эрих Мария Ремарк», «Антуан де Сент-Экзюпери», «Жорж Сименон», «Ясунари Кавабата»; Л. В. Краснова: «Шолом-Алейхем», «Федерико Гарсия Лорка», «Василь Быков», «Джон Стейнбек»; В. В. Менёк: «Габриэль Гарсиа Маркес», «Франсуаза Саган»; Н. В. Маршалок: «Эрнест Хемингуэй», «Альбер Камю», «Уильям Фолкнер», «Джером Дэвид Сэлинджер»; А. В. Труханенко: «Бернард Шоу»; Л. И. Шевченко: «Чингиз Айтматов».


ISBN 966-04-0466-2

© M. І. Борецький, Л. М. Борецький, О. І. Бухарова, В. З. Зварич, Л. В. Краснова, В. В. Меньок, Н. В. Маршалок, О. В. Труханенко, Л. І. Шевченко, 2001

© Видавництво «Освіта», художнє оформлення, 2005


За автентичність цитат відповідають автори


Навчальне видання

БОРЕЦЬКИЙ Мирон Іванович, БОРЕЦЬКИЙ Любомир Миколайович, БУХАРОВА Олена Іванівна, ЗВАРИЧ Василь Захарович, КРАСНОВА Людмила Володимирівна, МАРШАЛОК Наталія Володимирівна, МЕНЬОК Віра Володимирівна, ТРУХАНЕНКО Олександр Васильович, ШЕВЧЕНКО Людмила Іванівна

ЛІТЕРАТУРА

Підручник для 11 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання

ЧАСТИНА 2

Зарубіжна література


За редакцією М. І. Борецького

Затверджено Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок держаних коштів. Продаж заборонено


Російською мовою

Відповідальна за випуск О. Ю. Камишанська

Редактори О. Ю. Камишанська, Н. В. Сергеєва

Художній редактор Н. Г. Антоненко

Технічний редактор Ц. Б. Федосіхіна

Коректори Л. В. Липницька, Н. Г. Сніцарук


Підписано до друку з діапозитивів 08.10.04. Формат 60×90/16. Папір офс. Гарнітура шкільна. Друк офс. Ум. друк. арк. 19. Ум. фарбо-відб. 19,50. Обл.-вид. арк. 18.67. Тираж 100200 пр. (1-й з-д 1 — 50184 пр.). Вид. № 36824. Зам, № 11/12


Видавництво «Освіта», 04053, Київ, вул. Юрія Коцюбинського, 5 Свідоцтво ДК № 27 від 31.03.2000 р.

Набір та верстка комп’ютерного центру видавництва «Освіта»

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «Торнадо». м. Харків, вул. О. Яроша, 18а.


Міністерство освіти і науки України

Державне спеціалізоване Видавництво "Освіта"

04053, м. Київ-53 вул. Юрія Коцюбинського, 5 тел. 216-56-48

Адреса друкарні: м. Харків, ТОВ "Торнадо" вул. О. Яроша, 18


Наряд повідомлення №4

25 лютого 2004 р.


Видання: Автор Борецький М. І.

Назва Література, 11 клас частина 2.

Замовлення № 11/12 кількість умовних аркушів 19

Тираж 100200 Завод 1 — 50184 ЦІна 7 грн. 28 коп.

Кількість в пачці 12 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

МОіНУ ІНЛ 50000

Обов’язкові (розсил) 12

Видавництву

контрольні 138

сигнальні 34

виставочні 0

Разом 50184


Заступник генерального директора В. І. Пальчиков
Міністерство освіти і науки України

Державне спеціалізоване Видавництво "Освіта"

04053, м. Київ-53 вул. Юрія Коцюбинського, 5 тел. 216-56-48

Адреса друкарні: м. Харків, ТОВ "Торнадо" вул. О. Яроша, 18


Наряд повідомлення № 5

28 лютого 2005 р.


Видання: Автор: Борецький М. І.

Назва Література, 11 клас друга частина

Замовлення №11/12 кількість умовних аркушів 19

Тираж 100200 Завод 2 — 50016 Ціна 7 грн. 28 коп.

Кількість в пачці 12 прим.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

МОіНУ ІНЛ 50000

Обов’язкові (розсил) 3

Видавництву

контрольні 0

сигнальні 13

виставочні 0

Разом 50016Заступник генерального директора В. І. Пальчиков<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.