головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Українська мова: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закладів з рос. мовою навчання / О. М. Біляєв, М. І. Пентилюк, Л. М. Симоненкова, Т. П. Симоненкова. — К.: ВД "Афон", 2004. — 128 с.


ISBN 966-8731-00-X

ББК81.2УКР-96ББК 81.2УКР-96

У45


Затверджено Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-2404 від 23.05.2001)

Підручник виданий за державні кошти. Продажу не підлягає.


Автори розділів

О. М. Біляєв — "Словосполучення і речення"; М. І. Пентилюк — "Головні і другорядні члени речення", "Неповні речення", "Повторення в кінці року"; Л. М. Симоненкова — "Речення із звертаннями, вставними словами (словосполученнями, реченнями)", "Речення з відокремленими членами"; Т. П. Симоненкова — "Повторення та узагальнення вивченого", "Односкладні прості речення", "Речення з однорідними членами", "Пряма і непряма мова".

ISBN 966-8731-00-Х


© О. М. Біляєв, М. І. Понтилюк, Л. М. Симоненкова, Т. П. Симоненкова, 1997

© О. М. Біляєв, М. І. Пентилюк, Л. М. Симоненкова, Т. П. Симоненкова, 2003, зі змінами

© Видавничий дім "Афон", 2004Навчальне видання

БІЛЯЄВ Олександр Михайлович, ПЕНТИЛЮК Марія Іванівна, СИМОНЕНКОВА Лідія Миколаївна, СИМОНЕНКОВА Тетяна Петрівна

УКРАЇНСЬКА МОВА

Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів з російською мовою навчання


Затверджено Міністерством освіти і науки України

Підручник виданий за державні кошти. Продажу не підлягає.


Редактор О. С. Криворучко

Художник обкладинки В. С. Жиборовський

Художній редактор І. П. Васильєва

Технічний редактор Г. Г. Саливон

Коректори Р. І. Борисенко, Л. С. Командир


Здано до набору 20.07.04. Підписано до друку 1.10.04. Формат 60×90/16. Папір офс. Гарнітура Шкільна. Друк офс. Ум. друк. арк. 8. Ум. фарбовідб. 8,5. О6л.-вид. арк. 6,47. Зам. №1001. Наклад 160000.


Видавничий дім «Афон» свідоцтво про внесення суб’єкта видавничої справи до державного реєстру видавців №1857 від 30.06.2004

ТОВ ВКФ «Гриф», 61045, м. Харків, вул. Клочківська, 295. Свідоцтво ДК № 84 від 12.06.2000 р.


Адреса поліграфічного ВКФ Гриф

м. Харків, вул. Клочківська, 295.


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №___

"__" _________200__ р.


Видання: Підручник

Назва: Українська мова 8 кл. Біляєв О. М.

Кількість умовних аркушів: 8

Тираж: 160000 примірників.

Ціна одного примірника: 4 грн. 19 коп.

Кількість в пачці: 20 примірників.


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 160000

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Видавництву 0

Разом 160000Директор<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.