головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


П. Г. Шишенко, Н. В. Муніч

Фізична географія України: Підруч. для 8 кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Зодіак-ЕКО, 2005. — 256 с.: іл., карти.

ISBN 966-7090-36-1


© П. Г. Шишенко, Н. В. Муніч, 2005

© Видавництво «Зодіак-ЕКО», 2005

© Ю. Б. Кузнеиов. Концепції: структури, дизайну, 2005

© В. П. Литвиненко. Макет, художнє оформлення, 2005ББК 26.89(4УКР)я721

Ш65


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист від 8.07.2003 р. №1/11-2824)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Творча група розробників підручника:

Юрій Кузнецов — керівник проекту, розробник концепцій: структури, дизайну; Петро Шишенко, Нелла Муиіч — автори тексту, методичного апарату; Валентина Бойко — заступник керівника проекту, редактор, розробник відеоряду; Олег Костенко — координатор проекту; Наталія Демиденко — контрольне редагування; Володимир Литвиненко — макет, художнє оформлення, художнє редагування; Валентина Максимовська — організатор виробничого процесуНавчальне видання

ШИЩЕНКО Петро Григорович, МУНІЧ Нелла Володимирівна

ФІЗИЧНА ГЕОГРАФІЯ УКРАЇНИ

Підручник для 8 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактори В. Бойко, Н. Демиденко

Макет, художнє оформлення та художнє редагування В. Литвиненко

Технічний редактор Л. Аленіна

Коректор Л. Поповченко

Виготовлення карт ДНВП «Картографія» В. Шевченко

Редактор карт І. Дрогушевська


Підписано до друку 18.04.2005. Формат 70×90/16. Папір офсет. Гарнітура Таймс. Друк офсет. Умов. друк. арк. 18,72+0,3 форз. Обл.-вид. арк. 17,92+0,32 форз. Наклад 25100 прим. Зам. № 5474.


Видавництво «Зодіак-ЕКО» Свідоцтво про реєстрацію ДК № 155 від 22.08.2000 р. 01004, Київ, вул. Басейна, 1/2

Комп’ютерне макетування та підготовка до друку СМП «Аверс»

Свідоцтво про реєстрацію ДК № 586 від 05.09.2001 р. 04214, Київ, пр. Оболонський, 36

Віддруковано з готових діапозитивів у ВАТ «Харківська книжкова фабрика "Глобус"». 61012, м. Харків, вул. Енгельса, 11.


Адреса: м. Харків, вул. Енгельса, 11.

ВАТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус"


НАРЯД — ПОВІДОМЛЕННЯ

"24" червня 2005 р.

Видання: авт. Шищенко П. Г., Муніч Н. В.

Назва: "Фізична географія України" 8 клас.(мова укр.)

Замовлення № 5-474

Кількість умовних аркушів: 18,72

Ціна одного примірника 10,35 (грн.)

Загальний тираж 25 100

Завод

Стандарт упаковки 14 (примірників)


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Методично-видавничому центру 25000

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Видавництву 100

Разом 25100Директор видавництва "Зодіак-ЕКО" О. Б. КузнецовРОЗНАРЯДКА


ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

РОЗНАРЯДКА №3 ВІД 9.08.2005

Автор, назва, клас Шищенко П. Г., Фізична географія, 8 кл.

Мова видання укр.

Видавництво Зодіак-Еко

База Луганськучторгпостач

Підприємство ВАТ ХКФ "Глобус" м. Харків

План завозу: Тираж: 25000 Вартість 1 прим. 10 грн. 35 коп. Упаковка 14 прим.№ ОБЛАСТЬ План завозу

1. Автономна Республіка Крим 42

2. Вінницька 1232

3. Волинська 868

4. Дніпропетровська 1442

м. Кривий Ріг 322

5. Донецька 2104

м. Горлівка 84

м. Маріуполь 42

м. Краматорськ 140

м. Харцизськ 84

6. Житомирська 1036

7. Закарпатська 952

8. Запорізька 672

9. Івано-Франківська 1148

10. Київська 1260

11. Кіровоградська 742

12. Луганська 336

13. Львівська 1946

14. Миколаївська: "Миколаївкнига", вул. Дзержинського, 134 - 294

Універсальна торгова база облспоживспілки, вул Пригородня, 15 - 448

15. Одеська 1050

16. Полтавська 1036

17. Рівненська 966

18. Сумська 742

19. Тернопільська 882

20. Харківська 1240

21. Херсонська 714

22. Хмельницька 1008

23. Черкаська 924

24. Чернівецька 574

25. Чернігівська 742

26. м. Київ 1442

27. м. Севастополь 14

28. м. Вишневе (діаспора) - 0


РЕЗЕРВ: 402

РАЗОМ: 25000


В.О. директора Л. В. Манюк

Головний бухгалтер З. О. ФартухБЕЗКОШТОВНО

ТИРАЖ ОПЛАЧЕНИЙ МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.