головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Мельничук В. Г.

Економіка: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закл./ В. Г. Мельничук, Г. О. Ковальчук, В. О. Огнев’юк. — 3-тє вид., переробл. і допов. — К-: Навч. книга, 2005. — 351 с.: іл.

ISBN 966-329-020-Х


ББК 65я721

М48


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-3290 від 26.07.2001)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Рецензент й: В. Г. Бобров, д-р. екон. наук, професор, начальник відділу економіки та управління Інституту вищої освіти АПН України; Ю. В. Ніколенко, д-р. екон. наук, професор, проректор Київської Академії муніципального управління; В. К. Хлівний, канд. екон. наук., доцент, декан фінансово-економічного факультету Київського національного економічного університету; В. В. Лямічев, вчитель ліцею Міжнародного науково-технічного університету; Л. Б. Паламарчук, канд. пед. наук, доцент, декан факультету підвищення кваліфікації вчителів Київського міського педагогічного університету ім. Б. Д. Грінченка; Н. В. Бєскова, заслужений вчитель України, провідний спеціаліст Міністерства освіти і науки України; T. C. Шепель, директор гімназії м. Сарни Рівненської обл.; M. M. Гребеник, заступник директора-розпорядника фонду гарантування вкладів фізичних осіб, м. Київ; В. А. Євтушевський, д-р. екон. наук, професор Київського національного університету ім. Т.Г. Шевченка.


ISBN 966-329-020-Х


© Г. О. Ковальчук, В. Г. Мельничук, В. О. Огнев’юк, 2003

© В. Г. Мельничук, Г. О. Ковальчук, В. О. Огнев’юк, переробка і доповнення, 2005

© С. Г. Козицька, В. С. Жиборовський, художнє оформлення, 2004
Навчальне видання

МЕЛЬНИЧУК Віталій Григорович, КОВАЛЬЧУК Галина Олександрівна, ОГНЕВ’ЮК Віктор Олександрович

ЕКОНОМІКА

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів 3-тє видання, перероблене і доповнене


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Редактор В. Г. Береговий

Художній редактор С. Г. Козацька

Коректор В. Г. Бехтір


Здано до набору 12.11.04. Підписано до друку 18.01.05. Формат 60×90/16. Папір офс. Гарнітура шкільна. Друк офс. Ум. друк. арк. 22,0. Ум. фарбовідб. 88,5. Обл.-вид. арк. 21,47. Тираж 130 060 пр. (1-й завод 1 — 65 050 пр.). Вид. № 108. Зам. № 687/052.


ТОВ «Навчальна книга», 01135, Київ, вул. Дмитрівська, 71.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 386 від 28.03.2001 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у ГВК «Новая печать» 83000, Донецьк, вул. Артема, 60.

ГВК "Новая печать" Донецьк, 83000 вул. Артема, 60


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 2502/5


Видання: "Економіка", 10 кл

Назва: авт. Г. О. Ковальчук та ін. підручник для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, 3-те видання

Кількість умовно-друкарських аркушів: 22,00

наклад: 130000 примірників

2-й. завод 65000 примірників

Ціна одного примірника: 7,45 грн.

Кількість в пачці: 10 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 65000

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальн. 0

Разом 65000Директор Сніжко М. В.ГВК "Новая печать"

Донецьк, 83000 вул. Артема, 60


НАРЯД-ПОВІДОМЛЄННЯ № 2502/4


Видання: "Економіка", 10 кл

Назва: авт. Г. О. Ковальчук та ін. підручник для учнів 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів, 3-те видання

Кількість умовно-друкарських аркушів: 22,00

наклад: 130000 примірників

1 -й завод 65 000 примірників

Ціна одного примірника: 7,46 грн.

Кількість в пачці: 10 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 65000

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Разом 65000Директор Сніжко М. В.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.