головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Ульянова T. K.

Російська мова: Підруч. для 7 кл. допом. шк. з рос. мовою навчання. — К.: Богдана, 2005. — 200 с.

ISBN 966-7058-66-2

ISBN 966-7058-66-2


© T. K. Ульянова, 2005

© Видавництво «Богдана», 2005ББК 74.3

У51


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3460 від 08.08.2003)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.
Навчальне видання

Ульянова Тетяна Костянтинівна

РОСІЙСЬКА МОВА

Підручник для 7 класу допоміжної школи з російською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Редактор Н. Сірякова

Художники О. Воронкова, М. Кропивницька

Коректор С. Самойлова


Підписано до друку 20.12.2004 р. Формат 70×100/16. Друк офсетний. Папір офсетний. Ум. друк. арк. 16,25. Обл.-вид. арк. 13,50. Наклад 2000 прим. № Зам 5-557

«Богдана», м. Київ, Бальзака, 63, 273. Свідоцтво про реєстрацію № 113.


Видавництво "Богдана"


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 8\9-04

"16" червня 2005 р.


Видання: підручник "Русский язык" для 7 класу допоміжної школи з російською мовою навчання автора Ульянової Т.К.

Кількість умовно-друкарських аркушів: 16,25

Тираж: 2000 примірників

Ціна одного примірника: 40,39 грн.

Кількість в пачці 12 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інституту навчальної літератури 2000

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Разом 2000Директор Колодій Л. П.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.