головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Криган С. Г., Сергійчук Ю. П.

Українська мова. Усний курс: Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання. — Чернівці: Букрек. 2004. — 144 с; іл.

ISBN 966-8500-55-5


© C. Г. Криган, Ю. П. Сергійчук, 2004

© Видавництво "Букрек", 2004ББК 81.411.2 (4УКР)

К82


Науковий консультант кандидат філологічних наук, професор Н. Д. Бабич

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (№1/11-4409 від 17.08.2004 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж забороненоНавчальне видання

КРИГАН Серафима Герасимівна, СЕРГІЙЧУК Юліана Павлівна

Українська мова. Усний курс

Підручник для 1 класу загальноосвітніх навчальних закладів з угорською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактор Є. В. Івашина

Художники Г. О. Антощук, Л. М. Остапенко, С. В. Гутафепь, Р. Л. Рязанова, Л. Р. Глебовська.

Технічний редактор З. Д. Даналаки Комп’ютерна верстка та дизайн С. М. Максимець

Коректор В. П. Ряднова


Здано до набору 03.12.2004. Підписано до друку 13.12.2004. Формат 70×100/16. Папір офсетний. Гарнітура Аріал. Друк офсетний. Умов. друк. арк, 11,93. Умов. фарбовідб. 40,60. Обл.-вид. арк. 14,00. Тираж 2870 пр. Вид. № 62. Зам. № 264.

Свідоцтво про видавничу діяльність ЧЦ № 1 від 10.07.2000 р.


Друк: Видавничий дім "Букрек", м. Чернівці, вул. Радищева.Ю. Тел. (03722) 2-69-56.

Е-МаіІ: bukrek@ukr.net


Адреса: 58000, м.Чернівці, вул.Радіщева, 10

МПП "Букрек"


Наряд-повщомлення №

від "1" 06 2005 р.


Видання: автор: Криган С.Г., Сергійчук Ю.П.

назва: „Українська мова". Усний курс для 1 класу ЗОНЗ з угорською мовою навчання.

Умовно-друкарських аркушів: 11,93

Ціна одного примірника: 29,13

Загальний тираж: 2870

У пачці 10 примірників.


Інститут навчальної літератури 2870

Обов’язкові (розсил) 20

Контрольні 0

Сигнальні 10

Виставочні 0

Разом 2900Директор МПП "Букрек" Максимець Д. С.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.