головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка






Дробот Л. С., Михайлочко М. І.

Географія: підручн. для 6 кл. допом. шк. — К.: «Проза», 2004. — 192 с., іл.

ISBN 966-7073-11-4.


У підручнику розповідається про нашу прекрасну Землю, Світовий океан, моря, річки, планети та системи планет, як орієнтуватися на місцевості, як визначати сторони світу, зображати місцевість на карті умовними позначками. Він дає знання про живу й неживу природу нашої планети Земля, ознайомлює з дивовижним світом рослин, диких і свійських тварин, з природними зонами, інформує про зірки, небо.

Призначається для учнів 6 класу допоміжної школи, їхніх батьків і вчителів.


© Л. С. Дробот, М. І. Михайлочко, 2004

© РВЦ «Проза», оформлення і макет, 2004



ББК 26.03(0)я 721

Д28


Рекомендовано Міністерством освіти, і науки України

(Лист № 1/11-3456 від 08.08.2003 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Рецензенти:

Липа В. О. — кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедри корекційної педагогіки Слов’янського педагогічного університету;

Пурхалова П.А. — учитель-методист спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату № 15 м. Києва.


Редактор Антон Москалюк




Навчальне видання

Людмила Степанівна Дробот, Михайло Іванович Михайлочко

ГЕОГРАФІЯ

Підручник для 6 класу допоміжної школи


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Редактор А. А. Москалюк

Художній редактор С. А. Зволінський

Обкладинка Ю. В, Бондаренка

Технічний редактор-конструктор Д. С. Зволінський

Коректори І. В. Батіщева, А. І. Сергієнко


Підписано до друку 25.12.2004. Формат 70×100/16. Гарнітура шкільна. Друк офсетний. Папір офсетний № 1. Ум. друк. арк. 15,6. Ум. фарбо-відб. 63,6. Обл.-вид. арк. 12,5. Вид. №3-04. Наклад 7000 прим. Зам. 4-311.


Рекламно-видавничий центр «Проза». 04053, Київ, Кудрявська, 8-6, оф. 1.

Свідоцтво ДК № 345 від 26.02.2001 р. Тел. 272-32-89.

Програми складання, верстки та виготовлення кольорових малюнків — ТОВ «Хаугер».

Надруковано з готових позитивів на ЗАТ «Книга». 04655, Київ. Артема, 25.

Свідоцтво про внесення ло Державного реєстру виготівників Серія ДК №1911









РЕКЛАМНО-ВИААВНИЧИЙ ЦЕНТР ПРОЗА

04053, м. Київ. вул. Кудрявська. 8-6, оф. 1. Тел. (044) 272-32-89

«01» лютого 2005 р.

ЗАТ «Книга»

04053. м. Київ. вул. Артема. 25. Тел. 272-11-62

Інституту навчальної літератури Міносвіти і науки України

04070, м. Київ. вул. Ю. Коцюбинського. 5. Тел. 216-55-18


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 01-02 від 1 лютого 2005 р.


Видання: Автори Дробот Л. С., Михайлочко М. І.

Назва «ГЕОГРАФІЯ», 6 кл. допоміжної школи

Замовлення (Угода) №17/58-04 від «30» серпня 2004 р.

Кількість ум. аркушів 15,6. Наклад 7000 (6970+30) прим. Ціна 18 грн 21 коп.

Кількість у пачці 10 примірників.


Із виготовленої кількості накладу відпустити:

Інституту навчальної літератури 6970 прим.;

Обов’язкові (розсил) 13 прим.;

Авторські та виставочні (видавництву) 8 прим.;

Сигнальні (видавництву) 9 прим.;

Всього 7000 прим.



Директор РВЦ «Проза» Зволінський С. А.











<<                   >>



© Інститут навчальної літератури, 2005.