головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


О. М. Топузов, Л. В. Тименко

Економічна і соціальна географія світу: Підруч. для 10 кл. загальноосвіт. навч. закладів. — К.: Зодіак-ЕКО, 2005. — 208 с.: іл.

ISBN 966-7090-33-7.


© О. М. Топузов, Л. В. Тименко, 2005

© Видавництво «Зодіак-ЕКО», 2005

© Ю. Б. Кузнецов. Концепції: структури, дизайну, 2005

© Н. В. Мондрусова. Художнє оформлення, 2005


ББК 65.04я721

Т58


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист №1/11-3588 від 15.07.2004 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Рецензенти: Т. А. Грннюк, доцент Національного педагогічного університету ім. М. П. Драгоманова, кандидат географічних наук; В. В. Загородній, професор Національного педагогічного університету ім. М, П. Драгоманова, кандидат географічних наук; О. С. Скрипник, учитель географії ліцею № 208 м. Києва; Л. П. Шемена, учителька географії гімназії «Інтелект» М. Вишгорода, вчитель-методист


ТВОРЧА ГРУПА РОЗРОБНИКІВ ПІДРУЧНИКА:

Юрій Кузиецов — керівник проекту, розробник концепцій: структури, дизайну; Олег Топузов, Людмила Тименко — автори тексту, методичного апарату; Валентина Бойко — заступник керівника проекту, редактор, розробник відеоряду і карт; Олег Костенко — координатор проекту; Наталія Демиденко — контрольне редагування; Валентина Максимовська — організатор виробничого процесу; Наталія Мондрусова — розробник макета та художнього оформлення; Андрій Віксенко — художник обкладинки, ритмічних елементів макета; Едуард Авраменко — комп’ютерний дизайн, виготовлення оригінал-макета, фотоформ
Навчальне видання

Топузов Олег Михайлович, Тименко Людмила Василівна

ЕКОНОМІЧНА І СОЦІАЛЬНА ГЕОГРАФІЯ СВІТУ

Підручник для 10 класу загальноосвітніх навчальних закладів


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактори: В. Бойко, Н. Демиденко

Макет, художнє оформлення Н. Мондрусова. Художник обкладинки і художній редактор А. Віксенко.

Виготовлення карт В. Шевченко. Технічний редактор Л. Аленіна. Коректор І. Барвінок.

Комп’ютерне макетування та підготовка до друку Е. Авраменко


Підписано до друку 14.04.2005. Формат 70×90/16. Папір офсет. Гарнітура Таймс. Друк офсет. Умов. друк. арк. 15, 21. Обл.-вил. арк. 15,0. Умов- фарбовідб. 61,42. Наклад 50100 пр. Зам. 5-313


Видавництво «Зодіак-ЕКО» Свідоцтво про реєстрацію серія ДК № 155 від 22.08.2000 р. 01004 Київ, вул. Басейна, 1/2

Видруковано з готових діапозитивів у ВАТ «Харківська книжкова фабрика "Глобус"» 61012, Харків, вул. Енгельса, 11Адреса: м. Харків, вул. Енгельса, 11.

ВАТ "Харківська книжкова фабрика "Глобус"


НАРЯД — ПОВІДОМЛЕННЯ

"31" квітня 2005 р.


Видання: авт. Топузов О.М., Тименко Л.В.

Назва: "Економічна і соціальна географія світу" 10 клас.(мова укр.)

Замовлення № 5-313

Кількість умовних аркушів: 15,21

Ціна одного примірника 6,98 (грн.)

Загальний тираж 50100

Завод

Стандарт упаковки 14 (примірників)


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Методично-видавничому центру 50000

Обов’язкові (розсил) 0

Контрольні 0

Сигнальні 0

Видавництву 100

Разом 50100Директор видавництва "Зодіак-ЕКО" О. Б. Кузнецов<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.