головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Полянський П. Б.

Всесвітня історія. 1914-1939: Підруч. для 10-го кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. — Львів: Світ, 2005. — 288с.: іл.,табл., карт.

ISBN 966-603-327-5.


ББК 63.3(0)61я721

П54


Підручник розроблено відповідно до нової редакції програми зі всесвітньої історії (Київ: Шкільний світ, 2001 р.), затвердженої Міністерством освіти і науки України; охоплює всі передбачені нею головні події культурного, політичного та економічного життя в 1914-1939 роках. Оригінальність книжки полягає у застосуванні автором сучасних, зокрема інтерактивних, підходів і методик вивчення історії, широкому залученні вітчизняних та іноземних джерел і матеріалів. Наводяться різноманітні, часто протилежні, оцінки історичних подій, значну увагу приділено "відкритим питанням", пошуковим та проблемним завданням.


ISBN 966-603-327-5 (польськ.)

ISBN 966-504-280-7 (укр.)


© П. Б. Полянський, 2002

© Видавництво „Генеза", художнє оформлення, 2002

© Чеслава Герон, Євгенія Кузьменко, Любов Левак, Анастасія Ступко, Софія Ступко, переклад польською мовою, 2005PAWŁO POLANŚKYJ

HISTORIA POWSZECHNA 1914-1939

Podręcznik dla klasy 10. ogólnokształcących szkół z polskim językiem nauczania


Dopuszczony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki UkrainyЛЬВІВ

«СВІТ»

2005Допущено Міністерством освіти і науки України

(Лист МОН України № 1/11-3403 від 13. 12.2000 р.)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Перекладено з видання: Полянський П. Б. Всесвітня історія. 1914-1939: Підруч. для 10-го кл. загальноосвіт. навч. закл. — К.: Генеза, 2002.

Переклад польською мовою: Чеслава Герон — § 12-16,19; Євгенія Кузьменко — § 1-11,17, 18; Любов Левак — § 26-32; Анастасія Ступко — § 20-25; Софія Ступко — § 33-38.Навчальне видання

ПОЛЯНСЬКИЙ Павло Броніславович

ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ. 1914-1939

Підручник для 10-го класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою


Допущено Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Переклад з української

Перекладачі Герон Чеслава Омелянівна, Кузьменко Євгенія Романівна, Левак Любов Євгенівна, Ступко Анастасія Петрівна, Ступко Софія Петрівна

Польською мовою

Редактор Н. Ступко

Обкладинка В. Жиборовського

Макет і художнє оформлення П. Машкова

Художній редактор В. Лахненко

Технічний редактор С. ДовбаЗдано на складання 16,02.05. Підп. до друку 06.04.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Тайме. Друк офс. Умовн. друк. арк. 23,4. Умовн. фарбовідб. 94,24. Обл.-вид. арк. 22,08. Тираж 160 пр. Свідоцтво держреєстру: серія ДК № 22. Вид. № 20. Зам. 1028.


Державне спеціалізоване видавництво "Світ" 79008 м. Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit. lviv.ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua

Друк ВАТ "Видавництво "Закарпаття" 88011 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1

e-mail: vidzak@tn.uz.ua

Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

Друкарні ВАТ "Видавництво "Закарпаття" міста Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 18

27 квітня 2005 р.

Замовлення № 1028


Автор: Полянський П. Б.

Назва видання: Всесвітня історія, 10 кл. (для шкіл з польською мовою навчання)

Тираж: 120 прим; ціна: 473,16 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 120 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 120Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.