головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Бібік H. M.

Основи здоров’я: Підруч. для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням польською мовою. / H. M. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль, О. І. Манюк. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 144 с.

ISBN 5-8326-0136-Х.

ISBN 5-8326-0136-Х /польськ./

ISBN 966-329-003-Х /укр./


ББК 68.9я71

О-75


© Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль, О. І. Манюк, 2004

© М. М. Александрова, О. В. Бабєнцова, М. С. Баликін, художнє оформлення, 2004

© ТОВ „Навчальна книга", 2004

© Н. А. Ступко, переклад польською мовою, 2005
Nadija Bibik, Tetiana Bojczenko, Nina Kowal, Ołeksandr Maniuk

PODSTAWY ZDROWIA

Podręcznik dla klasy 4. ogólnokształcących szkół Ukrainy z polskim językiem nauczania


Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki UkrainyЛЬВІВ

Видавництво „Оріяна-Нова"

2005Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-970 від 11.03.04)


Перекладено з видання: Основи здоров’я: Підруч. для 4 кл. / Н. М. Бібік, Т.Є. Бойченко, H. C. Коваль, О. І. Манюк. — К.: Навч. книга, 2004.

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Переклад польською мовою Наталії СтупкоНавчальне видання

БІБІК Надія Михайлівна, БОЙЧЕНКО Тетяна Євгенівна, КОВАЛЬ Ніна Степанівна, МАНЮК Олександр Іванович

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Підручник для 4 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням польською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Переклад з української

Перекладач Ступко Натапія Атанасівна

Польською мовою

Художній редактор О. А. Сіденко

Коректор З. Я. Сорока


Здано на складання 21.02.05. Підп. до друку 04.04.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 11,7. Умовн. фарбовідб. 47,38. Обл.-вид. арк. 8,9. Тираж 240 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 63. Вид. № 12. Зам. № 1035.


Видавництво «Оріяна-Нова» 79000 м. Львів, вуп. Коциловського, 10

Друк ВАТ «Видавництво «Закарпаття» 88011 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1

e-mail: vidzak@tn.uz.ua
Видавництво "Оріяна-Нова"

Друкарні ВАТ "Видавництво "Закарпаття" міста Ужгорода


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №11

30 травня 2005 р.

Замовлення №1035


Автор: Бібік Н. М., Бойченко Т. Є., Коваль Н. С., Манюк О. І.

Назва видання: "Основи здоров’я", 4 клас (польська мова)

Тираж 240 примірників; ціна 220,22 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 240 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 200

Обов’язкові (сигнальні+розсил) 40

Разом 240Підпис уповноваженої особи<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.