головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Бібік Н. М.

Основи здоров’я: Підручник для 3 класу початкових загальноосвітніх шкіл України з польськ. мовою навчання. / Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль, О. І. Манюк. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 112 с.

ISBN 5-8326-0133-5.

ISBN 5-8326-0133-5 (польск.)

ISBN 966-7943-45-3 (укр.)


ББК 68.9я71

О-75


© Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль. О. І. Манюк, 2003

© Н. В. Сосніна, А. Ю. Кальченко, О. В. Колісник, О. В. Василевська, М. С. Баликін, О. А. Сіденко, О. В. Мазниченко, художнє оформлення, 2003

© Н. А.Ступко, переклад польською мовою, 2005Nadija Bibik, Tetiana Bojczenko, Nina Kowal, Ołeksandr Maniuk

PODSTAWY ZDROWIA

Podręcznik dla klasy 3. ogólnokształcących początkowych szkół Ukrainy z polskim językiem nauczania

Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki UkrainyЛЬВІВ

«ОРІЯНА-НОВА»

2005Перекладено з видання: Бібік H. M. Основи здоров’я: Підручник для 3 кл. / Н. М. Бібік, Т. Є. Бойченко, Н. С. Коваль, О. І. Манюк. — К.: Навч. книга, 2003.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист № 1/12-885 від 20.03.2003)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Переклад польською мовою Наталії Ступко
Навчальне видання

Бібік Надія Михайлівна, Бойченко Тетяна Євгеніївна, Коваль Ніна Степанівна, Манюк Олександр Іванович

ОСНОВИ ЗДОРОВ’Я

Підручник для 3 класу загальноосвітніх початкових шкіл України з польською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Ступко Наталія Атанасівна

Польською мовою

Редактор видавництва "Навчальна книга" В. В.Бірюк

Художній редактор О. А. Сіденко

Коректор З. Я. Сорока


Здано на складання 17.11.04. Підп. до друку 19.01.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 9,1. Умовн. фарбовідб. 37,05. Обл.-вид. арк. 8,9. Тираж 240 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК Мо 63. Вид. № 7. Зам. № 1025.


Видавництво «Оріяна-Нова» 79000 м. Львів, вул. Коциловського, 10

Друк ВАТ «Видавництво «Закарпаття» 88011 м, Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1

e-mail: vidzak@tn.uz.ua


Видавництво "Оріяна-Нова"

Друкарні ВАТ "Видавництво "Закарпаття" міста Ужгорода


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №8

18 квітня 2005 р.

Замовлення №1025


Автор: Бібік Н. М., Бойченко Т. Є., Коваль Н. С.,Манюк О. І.

Назва видання: "Основи здоров’я", 3 клас (польська мова)

Тираж 240 примірників; ціна 212,52 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 240 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 200

Обов’язкові (сигнальні+розсил) 40

Разом 240Підпис уповноваженої особи<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.