головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Лобова О. В.

Музика. Підруч. для 3 кл. шкіл України з рум. мовою навч./ Переклад румунською мовою Ш. М. Броаска, M. C. Лютика.— Львів: «Світ», 2005. — 144 с.

ISBN 966-603-377-1

ISBN 966-603-377-1 (рум.)

ISBN 966-7117-63-4 (укр.)


ББК 85.31я721

Л68


© О. В Лобова, 2004

© Видавництво «Школяр», художнє оформлення, 2004

© Ш. М. Броаска, М. С. Лютик. Переклад на румунську мову. 2005O. V. LOBOVA

MUZICĂ

Manual pentru cl. a 3-a a şcolilor generale cu predarea în limba română din Ucraina


Recomandat de Ministerul lnvăţământului şi Ştiinţei at Ucrainei


Львів

«Світ»

2005


Переклад з видання: О. В. Лобова. Музика. Підручник для 3 класу. — Київ, «Школяр», 2004.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11 — 684 від 19. 02. 04)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.

Переклад Ш. М. Броаска

Художник А. А. Зінчвнко
Навчальне видання

ЛОБОВА Ольга Володимирівна

МУЗИКА

Підручник для 3 класу шкіл України з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Румунською мовою

Переклад з української

Перекладачі: Броаска Штефан Михайлович, Лютик Мірча Савіч

Зав. редакцією М. В. Унгуряну

Редактор Л. К. Місюра

Художній редактор В. І. Лахненко

Технічний редактор Г. Я. Гнат


Здано на складання 04.01.05 Підписано до друку 14.02.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарн. Arial. Друк офс. Умова друк. арк. 11,7+0,4 форзац. Ум. фарбовідб. 49,05. Обл.-вид. арк. 8,24+0,59 форзац. Тираж 4540 лр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22. вид. № 8. Зам. № 3090


Державне спеціалізоване видавництво Світ 79008 Львів, вул. Галицька, 21

vww.dsv-svk.lviv.ua

e-mail: offlce@dsv-svit.lviv.ua

ВАТ «Чернівецька обласна друкарня» 58018 Чернівці, вул. Головна, 200.Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

Замовлення № 3090

Чернівецька обласна друкарня ____________ місто Чернівці


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 11

4 березня 2005 р.


Автор: Лобова О.В.

Назва видання: Музика 3 кл. (румунською мовою).

Тираж: 4500 прим.; ціна 16,19 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 4500 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 4500


Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.