головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Лобова О.В.

Музика: Підруч. для 3 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польськ. мовою. — Львів.: Світ, 2005. — 144 с.

ISBN 966-603-378-X.

ISBN 966-603-378-Х (польськ.)

ISBN 966-7117-63-4 (укр.)


ББК 85.31я721

Л68


© О.В. Лобова, 2004

© Видавництво "Школяр", художнє оформлення, 2004

© Л. Є. Левак, переклад польською мовою, 2005

© Видавництво "Світ", 2005O. Łobowa

MUZYKA Podręcznik dla klasy 3

Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki UkrainyЛьвів

Видавництво "Світ"

2005Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-684 від 19.02.04)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Перекладено з видання: Лобова О.В. Музика: Підруч. для 3 кл. — К.: Школяр, 2004

Перекладач Л. Є. Левак

Художник А.А. ЗінченкоНавчальне видання

ЛОБОВА Ольга Володимирівна

МУЗИКА

Підручник для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Любов Левак

Польською мовою

Редактор Віктор Лафарович

Художній редактор Івета Ключковська

Технічний редактор Софія Довба

Комп’ютерне верстання Лілія Гринчишин


Підписано до друку 07.02.2005. Формат 70×100/16. Папір офс. Друк офс. Гарнітура Arial CE. Умовн. друк. арк. 11,7+0,40 форзац. Умовн. фарбовідб. 49,05. Обл.-вид. арк. 8,24+0,59 форзац. Наклад 390 прим. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22 Вид. №1. Зам. 20-5.


Державне спеціалізоване видавництво "Світ" 79008, Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit.lviv.ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua

Надруковано з готових діапозитивів на ВАТ "Львівська книжкова фабрика "Атлас", 79005, Львів, вул. Зелена, 20Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

ЛДКФ "Атлас" місто Львів


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 12

4 березня 2005 р.

Замовлення № 20-5


Автор: Лобова О.В.

Назва видання: Музика 3 кл. (польською мовою).

Тираж: 350 прим.; ціна 113,09 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 350 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 350Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.