головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Веремійчик І. М.

Трудове навчання. Майстрик і Майстринка: Навч. посібник з трудового навч. для 2 кл. почат. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.

ISBN 5-8326-0129-7.

1SBN 5-8326-0129-7 /угор./

ISBN 966-644-012-1 /укр./


ББК 74.268

В31


© І. М. Веремійчик, 2001

© І. М. Веремійчик, 2002, із змінами

© Вид-во «Педагогічна думка», 2002

© А. А. Варга, переклад, 2005
I. M. VEREMIJCSIK

MUNKA EZERMESTER GYEREKEK

Munkaoktátsi segédkönyv Ukrajna magyar oktátsi nyelvű elemi iskoláinak 2. osztálya számára

Ajánlotta Ukrajna Oktátsi és Tudományos MinisztériumaЛЬВІВ

"ОРІЯНА-НОВА"

2005Перекладено з видання: Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майстрик і Майстринка: Навч. посібник з трудового навч. для 2 кл. почат. шк. / 2-ге вид., перероб. — К.: Педагогічна думка, 2002.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-416 від 22.11.2001 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж забороненоНавчальне видання

ВЕРЕМІЙЧИК Іван Маркович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ МАЙСТРИК І МАЙСТРИНКА

Навчальний посібник з трудового навчання для 2 класу шкіл України з угорською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Адальберт Адальбертович Варга

Угорською мовою

Редактор Р. Я. Ступницький

Технічний редактор В. І. Сака

Коректор З. Я. Сорока


Здано на складання 10.11.04. Підп. до друку 13.01.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 10,4. Умовн. фарбовідб. 42,25. Обл.-вид. арк. 11. Тираж 2430 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 63. Вид. № 2. Зам. № 13П.


Видавництво «Оріяна-Нова» 79000 м. Львів, вул. Коциловського, 10

Друк ВАТ «Патент» 88006 м. Ужгород, вул, Гагаріна, 101 тел.: (0312) 66-07-03, факс: (0312) 66-02-22

e-mail: patent@uzh.ukrtel.net

Видавництво "Оріяна-Нова"

Замовлення №13П

Друкарні ВАТ "ПАТЕНТ" міста Ужгорода


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №2

23 лютого 2005 р.


Автор: Веремійчик І. М.

Назва видання: "Трудове навчання.Майстрик і Майстринка", 2 клас (угорська мова)

Тираж 2430 примірників; ціна 29,37 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 2430 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 2400

Обов’язкові (сигнальні+розсил) 30

Разом 2430Підпис уповноваженої особи<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.