головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Веремійчик І. М.

Трудове навчання. Майстрик і Майстринка: Навчальний посібник з трудового навч. для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання. Пер. з укр. — Чернівці: Букрек. 2004. — 128 с. Мова рум.

ISBN 966-8500-34-2

ISBN 966-8500-34-2 (рум.)

ISBN 966-7901-00-9 (укр.)


ББК 74.100.52

B31


© І. М. Веремійчик, 2002

© Н. О. Костинська, художнє оформлення, 2002

© Переклад на румунську мову, видавництво „Букрек", 2004I. M. VEREMIICIK

INSTRUIRE DE MUNCĂ Meşterel şi Meşteriţa


Indrumar didactic pentru instruirea de muncă pentru clasa a 2-а a şcolilor primare cu predarea în limba română din Ucraina


Recomandat de Ministerul învâţământului şi Ştiinţei al Ucrainel


Cernăuţi

Bukrek

2004Переклад видання: І. М. Веремійчик. Трудове навчання. Майстрик і Майстринка: Навч. посіб. з труд. навч. для 2 кл. почат. шк. — К.: Педагогічна думка, 2002.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-4416від 22.11.2001 р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Навчальне видання

ВЕРЕМІЙЧИК Іван Маркович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ МАЙСТРИК І МАЙСТРИНКА

Навчальний посібник з трудового навчання для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Мова румунська

Редактор Ф. Д. Вринчану. Технічний редактор З. Д. Даналаки. Коректор А. І. Караушу. Комп’ютерна верстка C. M. Максимець


Здано до набору 20.12.2004. Підписано до друку 28.12.2004. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Прагматика. Друк. офс. Умов. друк. арк. 10,40. Умов. фарбовідб. 37,50. Обл.-вид. арк. 11,00. Тираж 3600 прим. Вид. № 61. Зам. № 263.


Видавничий дім «Букрек», 58000 м. Чернівці, вул. Радищева, 10. Тел. (03722) 2-69-56.

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єкта видавничої справи 43 № 1 від 10.07.2000 р.

Віддруковано у друкарні МПП «Букрек».


Адреса: 58000, м.Чернівці, вул.Радіщева, 10

МПП "Букрек"


Наряд-повідомлення №

від "__" ________ 2005 р.


Видання: автор: І. Веремійчик назва: „Майстрик і майстриння". Підручник для 2 класу ЗОНЗ з румунською мовою навчання.

Умовно-друкарських аркушів: 10,4

Ціна одного примірника: 26,35

Загальний тираж: 3600

У пачці 10 примірників.


Інститут навчальної літератури 3600

Обов’язкові (розсил) 20

Контрольні 0

Сигнальні 10

Виставочні 0

Разом 3630Директор МПП "Букрек" Максимець Д. С.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.