головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Веремійчик І. М.

Трудове навчання. Майстровиті руки: Підруч. з трудового навч. для З кл. загальноосвітніх навч. закладів України з навчанням польською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.: іл.

ISBN 5-8326-0123-8.

ISBN 5-8326-0123-8 /пол./

ISBN 966-644-015-6 /укр./


ББК 74.268

В31


© І. М. Веремійчик, 2003

© Н. О, Костинська, художнє оформлення обкладинки, 2003

© І. В. Бутіна, А. І. Задорожний, художнє оформлення, 2003

© «Педагогічна думка», 2003

© Л. Є. Левак, переклад польською мовою, 2005l. WEREMIJCZYK

PRACE RĘCZNE Złote ręce

Podręcznik do prac ręcznych dla klasy 3 szkoły początkowej

Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy


ЛЬВІВ

"ОРІЯНА-НОВА"

2005Перекладено з видання: Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майстровиті руки: Підруч. з трудового навчання для 3 кл. початкової шк. — К.: Педагогічна думка, 2003.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-464 від 10.02.2003 р.)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Навчальне видання

ВЕРЕМІЙЧИК Іван Маркович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ МАЙСТРОВИТІ РУКИ

Підручник з трудового навчання для 3 класу загальноосвітніх навчальних закладів України з навчанням польською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Переклад з української

Перекладач Любов Євгенівна Левак

Польською мовою

Редактор Л. Є. Левак

Коректор З. Я. Сорока


Здано на складання 08.11.04. ПІдп. до друку 21.04.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 10,4. Умовн. фарбовідб. 42,25. Обл.-вид. арк. 11. Тираж 380 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК №63. Вид. № 9. Зам. № 67П.


Видавництво "Оріяна-Нова" 79000 м. Львів, вул. Коциловського, 10

Друк ВАТ «Патент» 88006, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101

e-mail: patent@uzh.ukrtel.netВидавництво "Оріяна-Нова"

Друкарні ВАТ "ПАТЕНТ" міста Ужгорода


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №10

19 травня 2005 p.

Замовлення №67П


Автор: Веремійчик І. М.

Назва видання: "Трудове навчання. Майстровиті руки", 3 клас (польська мова)

Тираж 380 примірників; ціна 150,55 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 380 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 350

Обов’язкові (сигнальні+розсил) 30

Разом 380Підпис уповноваженої особи<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.