головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Веремійчик І. М.

Трудове навчання. Майстрик і Майстринка: Навч. посібник з трудового навч. для 2 кл. загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.: іл.

ISBN 5-8326-0134-3.

ISBN 5-8326-0134-3 /польськ./

ISBN 966-644-012-1 /укр./


ББК 74.268

В31


© І. М. Веремійчик, 2001

© І. М. Веремійчик, 2002, із змінами

© Видавництво «Педагогічна думка», 2002

© Л. Є. Левак, переклад польською мовою, 2005


I. WEREMIJCZYK

PRACE RĘCZNE Mali gospodarze

Poradnik z prac ręcznych dla klasy 2 szkoły początkowej


Zatwierdzony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy


ЛЬВІВ

«ОРІЯНА-НОВА»

2005Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-4416 від 22.11.2001р.)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Перекладено з видання: Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майстрик і Майстринка: Навч. посібник з трудового навч. для 2 кл. почат. шк. / 2-ге вид., перероб. — К.: Педагогічна думка, 2002. — 128 с.
Навчальне видання

ВЕРЕМІЙЧИК Іван Маркович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ МАЙСТРИК І МАЙСТРИНКА

Навчальний посібник з трудового навчання для 2 класу загальноосвітніх навчальних закладів з навчанням польською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Левак Любов Євгенівна

Польською мовою

Редактор Л. С. Левак

Коректор З. Я. Сороки


Здано на складання 19.11.04. Підп. до друку 27.01.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 10,4. Обл.-вид. арк. 11,0. Тираж 380 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 63. Вид. № 8. Зам. № 5311.


Видавництво «Оріяііа-Нова» 79000 м. Львів, вул. Коцидовського, 10

Друк ВАТ «Патент» 88006, м. Ужгород, вул. Гагаріпа, 101

e-mail: patent@uzh.ukrtel.netВидавництво "Оріяна-Нова"

Друкарні ВАТ "ПАТЕНТ" міста Ужгорода


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №9

06 травня 2005 р.

Замовлення №53П


Автор: Верємійчик І. М.

Назва видання: "Трудове навчання. Майстрик і Майстринка",2 клас (польська мова)

Тираж 380 примірників; ціна 145,48 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 380 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 350

Обов’язкові (сигнальні+розсил) 30

Разом 380Підпис уповноваженої особи<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.