головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Лобова О. В.

Музика: Підруч. для 3 кл. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.: іл.

ISBN 966-603-376-3.

ISBN 966-603-376-3 /угор./

ISBN 966-7117-63-4 /укр./


ББК 85.31я721

Л68


© О. В. Лобова, 2004

© Видавництво "Школяр", художнє оформлення, 2004

© О. П. Генці, переклад, 2005

© В. М. Салаї, переклад віршів, 2005O. V. LOBOVA

A ZENE VILÁGA

Tankönyv Ukrajna magyar oktatási nyelvű iskoláinak 3. osztálya számára

Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma


ЛЬВІВ

«СВІТ»

2005
Перекладено з видання:

Лобова О. В. Музика: Підруч. для 3 кл. — К.: Школяр, 2004


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-684 від 19.02.04)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Художник: А. А Зінченко
Навчальне видання

ЛОБОВА Ольга Володимирівна

МУЗИКА

Підручник для 3 класу шкіл України з угорською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладачі: Олександр Павлович Генці, Варвара Миколаївна Салаї

Угорською мовою

Зав. редакцією А. А. Варга

Редактор Я. Б. Пердук

Художній редактор В. І. Лахненко

Технічний редактор Б. В. Кухар

Коректор І. О. Петро


Здано на складання 10.02.05. Підп. до друку 15.03.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 11,7+0.40 форз. Умовн. фарбовідб. 49,05. Обл.-вид. арк. 8,24+0,59 форз. Тираж 2440 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22. Вид. № 14. Зам. № 1019.


Державне спеціалізоване видавництво „Світ" 79008 м. Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit.lviv.ua

e-mail: office@dsv-svit.lvtv.ua


Друк ВАТ „Видавництво „Закарпаття" 88011 м. Ужгород, вуп. Гагаріна, 42/1

e-mail: vidzak@tn.uz.ua
Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

ВАТ „Видавництво „Закарпаття" місто Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 16

12 квітня 2005 р.

Замовлення № 1019


Автор: Лобова О.В.

Назва видання: Музика 3 кл. (угорською мовою).

Тираж: 2400 прим.; ціна 26,41 Грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 2400 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 2400Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.