головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Веремійчик І. М.

Трудове навчання. Майструй і твори: Підруч. для 4 кл. загальноосвітніх навч. закладів України з навчанням польською мовою. — Львів: Оріяна-Нова, 2005. — 128 с.: іл.

ISBN 5-8326-0137-8.

ISBN 5-8326-0137-8 /польськ./

ISBN 966-644-023-7 /укр./


ББК 74.268

В31


© І. М. Веремійчик. 2004

© І. В. Бутіна, А. І. Задорожний, художнє оформлення, 2004

© Видавництво «Педагогічна думка», 2004

© П. Є. Левак, переклад польською мовою, 2005I. WEREMIJCZYK

PRACE RĘCZNE Majsterkowanie i tworzenie

Podręcznik do prac ręcznych dla klasy 4. ogólnokształcących szkół Ukrainy z polskim językiem nauczania


Zalecony przez Ministerstwo Oświaty i Nauki Ukrainy


ЛЬВІВ

«ОРІЯНА-НОВА»

2005
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України №1/11-418 від 03.02.2004 р.)


Перекладено з видання:

Веремійчик І. М. Трудове навчання. Майструй і твори: Підруч. для 4 кл. — К.: Педагогічна думка, 2004

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Навчальне видання

ВЕРЕМІЙЧИК Іван Маркович

ТРУДОВЕ НАВЧАННЯ МАЙСТРУЙ І ТВОРИ

Підручник для 4 кл. загальноосвітніх навч. закладів України з навчанням польською мовою


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української

Перекладач Левак Любов Євгенівна


Польською мовою

Редактор Л. Є. Левак

Коректор З. Я. Сорока


Здано на складання 21.02.05. Підп. до друку 04.04.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 10,4. Умовн. фарбовідб. 42,25. Обл.-вид. арк. 10,8. Тираж 380 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 63. Вид. № 13. Зам. № 75П.


Видавництво «Оріяна-Нова» 79000 м. Львів, вул. Коциловського, 10

Друк ВАТ «Патент» 88006, м. Ужгород, вул. Гагаріна, 101

e-mail: patent@uzh.ukrtel.net

Видавництво "Оріяна-Нова"

Замовлення №75П

Друкарні ВАТ "ПАТЕНТ" міста Ужгорода


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №12

06 червня 2005 р.


Автор: Веремійчик І.М.

Назва видання: "Трудове навчання. Майструй і твори", 4 клас (польська мова)

Тираж 380 примірників; ціна 148,39 грн; кількість в пачці 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 380 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 350

Обов’язкові (сигнальні+розсил) 30

Разом 380Підпис уповноваженої особи

<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.