головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Лобова О. В.

Музика. Підруч. для 4 кл. шкіл України з рум. мовою навч./ Переклад Ш. М. Броаска. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.


ББК85.31я721

Л68


ISBN 966-603-380-1

ISBN 966-603-380-1 (рум.)

ISBN 966-7117-66-9 (укр.)


© О. В. Лобова, 2004

© Видавництво «Школяр», художнє оформлення, 2004

© Ш. М. Броаска. Переклад румунською мовою, 2005


O. V. LOBOVA

MUZICĂ

Manuał pentru cl. a 4-а a şcolilor generale cu predarea în limba română din Ucraina

Recomandat de Ministerul Invăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei


Львів

«Світ»

2005


Переклад з видання: О. В. Лобова-Музика. Підручник для 4 класу. — Київ. «Школяр», 2004.


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11684 від 19. 02. 04)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Переклад Ш. М. Броаска

Художники: Тетяна Шаркова, Ірина Васильєва
Навчальне видання

ЛОБОВА Ольга Володимирівна

МУЗИКА

Підручник для 4 класу шкіл України з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено.


Румунською мовою

Переклад з української

Перекладач Броаска Штефан Михайлович

Зав. редакцією М. В. Унгуряну

Редактор Л. К. Місюра

Художній редактор І. В. Ключковська

Технічний редактор Г. Я. Гнат


Здано на складання 28.01.05, Підписано до друку 28.02.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарн. Arial, Друк. офс. Умовн. друк. арк. 11.7+0,33 форзац. Ум. фарбовідб. 48,77. Обл-вид. арк. 8,80+0,55 форзац. Тираж 4540 пр. Свідоцтво деж. реєстру: серія ДК № 22. Вид. № 10. Зам № 3000


Державне спеціалізоване видавництво «Світ»

79008 Львів, вул Галицька, 21

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua

ВАТ «Чернівецька обласна друкарня» 58018 Чернівці, вул. Головна, 200
Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

Замовлення № 3000

Чернівецька обласна друкарня ______ місто Чернівці


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 13

2005 р.


Автор: Лобова О.В.

Назва видання: Музика 4 кл. (румунською мовою).

Тираж: 4500 прим.; ціна 16,46 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 4500 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 4500Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.