головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Лобова О. В.

Музика: Підруч. для 2 кл. шкіл України з рум. мовою навч./ Переклад румунською мовою С. С. Гочу. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.

ISBN 966-603-374-7

ISBN 966-603-374-7 (рум.)

ISBN 966-7117-58-8 (укр.)


ББК 85.31я721

Л68© О В. Лобова, 2003

© Видавництво «Школяр», художнє оформлення, 2003

© C. C. Гочу. Переклад, 2005O. V. LOBOVA

MUZICĂ

Manuał pentru cl. a 2-а a şcolilor generale cu predarea în limba română din Ucraina

Recomandat de Ministerul Invăţământului şi Ştiinţei al Ucrainei


Львів

«Світ»

2005Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11 — 2295 від 06.06.03)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Перекладено з видання: О. В. Лобова. Музика: Підручник для 2 кл. — К.: Школяр, 2003.
Навчальне видання

ЛОБОВА Ольга Володимирівна

МУЗИКА


Підручник для 2 класу шкіл України з румунською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Переклад з української ГОЧУ Сіміон Сіміонович

Художник Ю. М. АлександрочкінРумунською мовою

Зав. редакції М. В. Унгуряну

Редактор Ш. М. Броаска

Художній редактор В. І. Лахненко

Технічний редактор Г. Я. Гнат


Здано на складання 09.03.05. Підписано до друку 15.03 05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарн Arial. Друк офс. Умовн. друк. арк. 11,7. Ум. фарбовідб. 24,05. Обл.-вид. арк. 8,42. Тираж 4540 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК №22. Вид. №18. Зам. № 3005.

Державне спеціалізоване видавництво «Світ» 79008 Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit.lviv.ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua


ВАТ «Чернівецька обласна друкарня» 58018 Чернівці, вул. Головна, 200
Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

Замовлення № 3005

Чернівецька обласна друкарня __________ місто Чернівці


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 17

12 квітня 2005 р.


Автор: Лобова О.В.

Назва видання: Музика 2 кл. (румунською мовою).

Тираж: 4500 прим.; ціна 14,92 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 4500 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 4500Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.