головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Лобова О. В.

Музика: Підруч. для 4 кл. шк. України з угорськ. мовою навч. — Львів: Світ, 2005. — 144 с.: іл.

ISBN 966-603-379-8.

ISBN 966-603-379-8 /угор./

ISBN 966-7117-66-9 /укр./


ББК 85.31я721

Л68


© О. В. Лобова, 2004

© Видавництво "Школяр", художнє оформлення, 2004

© О. К. Лотор-Пердук, переклад, 2005

© В. М. Салаї, переклад віршів, 2005


O. V. Lobova

A ZENE VILÁGA

Tankönyv Ukrajna magyar oktatási nyelvű iskoláinak

4. osztálya számára

Ajánlotta Ukrajna Oktatási és Tudományos Minisztériuma


ЛЬВІВ

«СВІТ»

2005


Перекладено з видання: Лобова О. В. Музика: Підруч. для 4 кл. — К.: Школяр, 2004

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-684 від 19.02.04)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Художники: Тетяна Шаркова, Ірина Васильєва
Навчальне видання

ЛОБОВА Ольга Володимирівна

МУЗИКА

Підручник для 4 класу шкіл України з угорською мовою навчання


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено

Переклад з української

Перекладачі: Олена Карлівна Потор-Пердук, Варвара Миколаївна Салаї


Угорською мовою

Зав. редакцією А. А. Варга

Редактор Я. Б. Пердук

Художній редактор В. І. Лахненко

Технічний редактор Б. В. Кухар

Коректор І. О. Петро


Здано на складання 21.01.05. Підп. до друку 28.02.05. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Аріал. Друк офс. Умовн. друк. арк. 11,7+0,33 форзац. Умовн. фарбовідб. 48,77. Обл.-вид. арк. 8.80+0,55 форзац. Тираж 2440 пр. Свідоцтво держ. реєстру: серія ДК № 22. Вид. № 9. Зам. № 1018.


Державне спеціалізоване видавництво „Світ" 79008 м. Львів, вул. Галицька, 21

www.dsv-svit.lviv.ua

e-mail: office@dsv-svit.lviv.ua

Друк ВАТ "Видавництво "Закарпаття"

88011 м. Ужгород, вул. Гагаріна, 42/1

e-mail: vidzak@tn.uz.ua
Державне спеціалізоване видавництво "Світ"

ВАТ Видавництво "Закарпаття" місто Ужгород


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 14

2005 р.

Замовлення № 1018


Автор: Лобова О. В.

Назва видання: Музика 4 кл. (угорською мовою).

Тираж: 2400 прим.; ціна 26,94 грн.; кількість у пачці: 10 прим.


Із виготовленої кількості тиражу 2400 прим. відпустити:

Інститут навчальної літератури 2400Підпис уповноваженої особи (Дзьоба С. О.)<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.