головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Тименко В. П.

Художня праця: Підруч. для 4 кл. загальноосвіт. шкіл. — К.: Промінь, 2004. — 143 с.: іл.

ISBN 966-8512-18-9

ISBN 966-8512-18-9


© В. П. Тименко, 2004

© Видавництво «Промінь», художнє оформлення, 2004


ББК85.1я721

T41


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист №1/11-1580 від 14.04.2004 р.)


Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Навчальне видання

ТИМЕНКО Володимир Петрович

ХУДОЖНЯ ПРАЦЯ

Підручник для 4 класу загальноосвітніх шкіл


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Керівник проекту «Підручник» С. І. Атаманенко

Редактори: Л. А. Дрофань, Т. Ю. Яремчук

Художники: А. Р. Аганян, Г. В. Бєлоусова, М. І. Задорожній, І. О. Ком’яхова, Г. С. Лапа, О. В. Мазніченко, Ю. Г. Ревтюх, О. Г. Скрябін, Н. В. Трет’як

Художній редактор І. О. Ком’яхова

Технічний редактор Г. Г. Саливон

Коректор Л. О. Волинська

Комп’ютерна верстка В. І. Маханьков


Підписано до друку 14.12.2004. Формат 70×100/16. Папір офс. Гарнітура Шкільна. Друк офс.Ум. друк. арк. 11,7+0,325 форз. Ум. фарбовідб. 48,74. Обл.-вид. арк. 8+0,48 форз. Тираж 100 000 пр. Вид. № 22. Зам. № 25-04


Видавництво «Промінь». 01133, Київ, вул. Івана Кудрі, 32

Відділ реалізації: (044) 254 2930, 286 6929

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК №1314 від 31.03.2003 р.

Видрукувано на ВПК «Глобус», 79035, Львів, Кравчука, 6/3

Адреса: ВПК "Глобус"

м.Львів, вул. Зелена, 101/5

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №. 1

"02" лютого 2005 р.


Замовлення № 1

Видання, автор: Тименко В. П.

Назва: "Художня праця" 4 клас.

Кільк. ум. аркушів: 11,7

Загальний тираж: 100000

Ціна одного прим.: 5,52

У пачці .14


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Інститут навчальної літератури 100000

Обов’язкові розсили 14

Контрольні 0

Сигнальні 10

Видавн. "Освіта" 0

Разом 100024


Директор: Маханьков В. І.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.