головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Ярошенко О. А., Басіна А. В.

English Weekly: Підруч. для 2 кл. спеціаліз. шкіл з поглибл. вивч, англ. мови: У 2 ч. — K.: TOB «Бліц», 2005 —

ISBN 966-8595-07-6

Ч. 1 — 128 с.: іл. — ISBN 966-8595-05-Х.


ББК 81.2АНГ-9

Я76


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11 -3742 від 21.07.2004)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Навчальне видання

ЯРОШЕНКО Оксана Анатоліївна, БАСІНА Алла Василівна

ENGLISH WEEKLY

Підручник для 2 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови


Удвох частинах

Частина 1


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактори; T. M. Демченко, Н. В. Сніжко

Художник Л. І. Андрощук


Здано до набору 26.07.04. Підписано до друку 10.01.05. Формат 70×100 1/16. Папір офс. Гарнітура «Прагматика». Друк офс. Ум. друк. арк, 10,4+1,3 форз. Ум. фарбовідб 42,9. Обл.-вид. арк. 12,6+0,52 форз. Тираж 25050 прим. Вид. № 10. Зам. №682/047.


ТОВ «Бліц», 02094, Київ, вул. Космічна, 8

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 1417 від 04.07.2003 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ "Навчальний друк» Україна, 61001. м. Харків, вул. Державінська, 38


ISBN 966-8595-07-6

ISBN 966-8595-05-Х (Ч.1)


© О. А. Ярошенко, А. В. Басіна, 2005

© Л. І. Андрощук, художнє оформлення, 2005

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ №10

"16" березня 2005 р.


Видання: "English Weekly", 2 кл. 1-частина

Назва: автор Басіна А.В., Ярошенко О А. підручник для учнів 2-го класу спец. шкіл з поглибленим вивченням англ. мови, нове видання.

Кількість умовно -друкарських аркушів: 10,4+1.3 форзац

Тираж: 25050

Ціна одного примірника 7,10

Кількість в пачці: 18 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Методично-видавничому центру 25000

Обов’язкові (розсил) 11

Контрольні 0

Сигнальні 39

Разом 25050


Директор Юраш А. А.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.