головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Ярошенко О. А., Басіна А.В.

English Weekly: Підруч. для 2 кл. спеціаліз. шкіл з поглибл. вивч. англ. мови; У 2 ч. — K.: TOB «Бліц», 2005.

ISBN 966-8595-07-6

Ч. 2 — 128 с.:іл.-ISBN 966-8595-06-8.


ББК 81.2АНГ-9

Я76

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11 -3742 від 21.07.2004)

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено
Навчальне видання

ЯРОШЕНКО Оксана Анатоліївна, БАСІНА Алла Василівна

ENGLISH WEEKLY

Підручник для 2 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови


У двох частинах Частина 2


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактори: T. M. Демченко, Н. В. Сніжко

Художник Л. І. Андрощук


Здано до набору 28.09.04. Підписано до друку 25.01.05. Формат 70×100 1/16. Папір офс. Гарнітура «Прагматика». Друк офс. Ум. друк. арк, 10,4+1,3 форз. Ум. фарбовідб 42,9. Обл.-вид. арк. 12,6+0,52 форз. Тираж 25050 прим. Вид № 11. Зам №770/130.


ТОВ «Бліц», 02094, Київ, вул. Космічна. 8

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 1417 від 04.07.2003 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «Навчальний друк» Україна, 61001, м. Харків, вул. Державінська, 38

ISBN 966-8595-07-6

ISBN 966-8595-06-8 (4.2)


© О. А. Ярошенко, А. В. Басіна, 2005

© Л. І. Андрощук, художнє оформлений, 2005ТОВ "Навчальний друк"

м.Харків, вул. Державинська, 38


НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 13

27 травня 2005 р.


Видання: "English Weekly", 2 клас. Частина 2.

Назва: авт. Басіна А.В., Ярошенко О.А. Підручник для спец. шкіл з поглиблен. вивченням англ. мови. Нове видан.

Кількість умовно-друкарських аркушів: 10,40

Тираж: 25050 примірників

Ціна одного примірника: 7,10 грн.

Кількість в пачці: 18 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Методично-видавничому центру 25000

Обов’язкові (розсил) 11

Контрольні -

Сигнальні 39

Разом 25050


Директор Юраш А.А.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.