головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Басіна А.В., Ярошенко О. А. English Weekly: Підруч. для 3 кл. спеціаліз. шкіл з поглибл. вивч. англ. мови: У 2 ч. — K.: TOB «Бліц», 2005 —

ISBN 966-8595-09-2.

Ч. 1 — 128 c. — ISBN 966-8595-08-4.


© А. В. Басіна, О. А. Ярошенко, 2005

© Д. М. Орищенко художнє оформлення, 2005


ББК 81.2АНГ-9

Б27

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3741 від 21.07.2004)
Навчальне видання

БАСІНА Алла Василівна, ЯРОШЕНКО Оксана Анатоліївна

ENGLISH WEEKLY

Підручник для 3 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови


У двох частинах

Частина 1


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактори: Н. В. Сніжко, Я. В. Гуменчук


Здано до набору 27.08.04. Підписано до друку 04.03.05. Формат 70×100 1/16. Папір офс. Гарнітура «Прагматика». Друк офс. Ум. друк. арк, 10,4+1,З форз. Ум. фарбовідб 42,9. Обл.-вид. арк. 12,6+0,52 форз. Тираж 25050 прим. Вид. № 12. Зам. №751/111.


ТОВ «Бліц», 02094, Київ, вул. Космічна. 8

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 1417 від 04.07.2003 р.


Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «Навчальний друк». Україна, 61001, м. Харків, вул. Державінська. 38

Свідоцтво про реєстрацію: серія ХК № 58 від 10.06.2002 р.ТОВ "Навчальний друк"

м.Харків, вул. Державинська, 38

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 12

20 травня 2005 р.


Видання: "English Weekly", 3 клас. Частина 1.

Назва: авт. Басіна А.В., Ярошенко О.А.

Підручник для спец. шкіл з погпиблен. вивченням англ. мови. Нове видан.

Кількість умовно-друкарських аркушів: 10,40

Тираж: 25 050 примірників

Ціна одного примірника: 7,10 грн.

Кількість в пачці: 18 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Методично-видавничому центру 25000

Обов’язкові (розсил) 11

Контрольні 0

Сигнальні 39

Разом 25050


Директор: Юраш А. А.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.