головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Басіна А. В., Ярошенко О.А. English Weekly: Підруч. для 3 кл. спеціаліз. шкіл з поглибл. вивч. англ. мови: У 2 ч. — K.: TOB «Бліц», 2005.

ISBN 966-8595-09-2.

Ч. 2 — 128 c. — ISBN 966-8595-10-6.


ББК 81.2АНГ-9

Б27


© A. B. Басіна О. А Ярошенко, 2005

© Д. М. Орищенко, художнє оформлення, 2005
Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

(Лист Міністерства освіти і науки України № 1/11-3741 від 21.07.2004)
Навчальне видання

БАСІНА Алла Василівна, ЯРОШЕНКО Оксана Анатоліївна

ENGLISH WEEKLY

Підручник для 3 класу спеціалізованих шкіл з поглибленим вивченням англійської мови

Удвох частинах

Частина 2


Рекомендовано Міністерством освіти і науки України

Видано за рахунок державних коштів. Продаж заборонено


Редактор: Я. В. Гуменчук

Художник Д. М. Орищенко


Здано до набору 27.08.04. Підписано до друку 08.06.05. Формат 70×100 1/16. Папір офс. Гарнітура «Прагматика». Друк офс. Ум. друк. арк. 10,4+1,3 форз. Ум. фарбовідб. 42,1. Обл.-вид. арк. 12,6+0,52 форз. Тираж 25 050 прим. Вид. № 13. Зам. Na 751/111.


ТОВ «Бліц», 02094, Київ, вул. Космічна, 8

Свідоцтво про внесення до Державного реєстру суб’єктів видавничої справи ДК № 1417 від 04.07.2003 р.


Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ "Навчальний друк» Україна, 61001, м. Харків, вул. Державінська, 38 Свідоцтво про реєстрацію: серія ХК № 58 від 10.06.2002 р.ТОВ "Навчальний друк"

м.Харків, вул. Державинська, 38

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ № 14

29 червня 2005 р.


Видання: "English Weekly", 3 клас. Частина 2.

Назва: авт. Басіна А.В., Ярошенко О. А. Підручник для спец. шкіл з погпиблен. вивченням англ. мови. Нове видан.

Кількість умовно-друкарських аркушів: 10,40

Тираж: 25050 примірників

Ціна одного примірника: 7,10 грн,

Кількість в пачці: 18 примірників


Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Методично-видавничому центру 25000

Обов’язкові (розсил) 11

Контрольні 0

Сигнальні 39

Разом 25050Директор Юраш А. А.<<                   >>© Інститут навчальної літератури, 2005.