головна       про інститут       новини       каталог       форум       книга відгуків       довідка


Звиняцьковський В. Зарубіжна література: Підручник для 9-го кл. загальноосвіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2004. - 352 с.: іл.

ISBN 966-504-259-9

Підручник створено відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури 2001 р. (за ред. Д. Затонського, К. Шахової, Є. Волощук). Разом із хрестоматією-посібником В. Звиняцьковського, Є. Волощук, Б. Бігуна він утворює навчально-методичний комплект для 9-го класу.

Пропоноване видання розпочинає систематичний курс історії зарубіжної літератури, що викладається протягом трьох років. Відповідно до цього у підручнику систематизуються всі теоретико-літературні поняття, засвоєні учнями у 5-8 класах, та вводяться нові, спрямовані на пізнання історико-літературного процесу. Підручник охоплює історію зарубіжної літератури від античності до середини XIX ст.

Пізнання законів історії літератури неможливе без розуміння того, яким уявляли собі світ люди відповідної культурної доби, без поняття про певну плинність цінностей, без захоплюючого пошуку цінностей вічних. Читаючи підручник, учень стане учасником цього одвічного пошуку.


ББК 83.3(0)я721

З43

© Звиняцьковський В.Я., 2004 © Видавництво «Генеза», 2004Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11-2316 від 26.05.2004 р.)


Рецензенти:

Н. Мазепа, доктор філологічних наук, професор; З. Барабанщикова, вчитель-методистНавчальне видання

ЗВИНЯЦЬКОВСЬКИЙ Володимир Янович

ЗАРУБІЖНА ЛІТЕРАТУРА

Підручник для 9-го класу загальноосвітніх навчальних закладів

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України


Видано за рахунок державних коштів

Продаж заборонено


Редактор Олександра Тищенко

Обкладинка, художнє оформлення Юлії Конопко, Олени Семенової

Художній редактор Юлія Конопко

Технічний редактор Валентина Олійник

Коректори Ірина Барвінок, Світлана Романичева

Комп'ютерна верстка Ольги Котєнєвої


Здано до виробництва і підписано до друку 10.08.2004. Формат 60x90/16. Папір офсетний. Гарнітура Шкільна. Друк офсетний. Умовн. друк. арк. 22+0,25 форз. Умовн. фарбовідб. 44. Обл.-вид. арк. 24,07+0,39 форз. Вид. № 403. Наклад 100 100 прим. Зам. № 525/156.


Видавництво «Генеза»

04212, м. Київ-212, вул. Тимошенка, 2-л

Свідоцтво про державну реєстрацію: ДК№ 25 від 31.03.2000 р.

Віддруковано з готових діапозитивів у ТОВ «Навчальний друк» 61001, Харків, вул. Державінська, 38

Тел./факс: (057) 731-27-12, 731-61-24

Свідоцтво про державну реєстрацію: ХК № 58 від 10.06.2002 р.РОЗНАРЯДКА


ЗАГАЛЬНООСВІТНІ НАВЧАЛЬНІ ЗАКЛАДИ

РОЗНАРЯДКА №222 від 22.10.2004 р.

Автор, назва, клас Звиняцьковський В. Я. Зарубіжна література, 9 кл. Підручник

Мова видання укр.

Видавництво Бліц

База НВП "Генеза"

Підприємство ТОВ "Астра Пол"

План завозу: Тираж 100000 Вартість 1 прим. 7 грн. 10 коп. Упаковка 14 прим.№ ОБЛАСТЬ План завозу

1. Автономна Республіка Крим 196

2. Вінницька 5734

3. Волинська 2842

4. Дніпропетровська 7140

м. Кривий Ріг 1988

5 Донецька 1554

м. Горлівка 308

м. Маріуполь 98

м. Краматорськ 56

м. Харцизськ 56

6. Житомирська 4438

7. Закарпатська 4102

8. Запорізька 2394

9. Івано-Франківська 4382

10. Київська 7364

11. Кіровоградська 3220

12. Луганська 1498

13. Львівська 1400

14. Миколаївська: "Миколаївкнига", вул. Дзержинського, 134 - 1344

Універсальна торгова база облспоживспілки, вул. Пригородня, 15 - 1764

15. Одеська 7882

16. Полтавська 3780

17. Рівненська 4914

18. Сумська 2870

19. Тернопільська 2450

20. Харківська 994

21. Херсонська 486

22. Хмельницька 4886

23. Черкаська 5754

24. Чернівецька 2660

25. Чернігівська 924

26. м. Київ 8404

27. м. Севастополь 98

28. м. Вишневе (діаспора) 500


РЕЗЕРВ: 1500

РАЗОМ: 100000


В.О. директора Т. Б. Харламова

Головний бухгалтер Н. М. ЯновськаБЕЗКОШТОВНО

ТИРАЖ ОПЛАЧЕНИЙ МІНОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

НАРЯД-ПОВІДОМЛЕННЯ


ТОВ "Поліком"

м. Київ, вул.Серпова, 3/14


НАРЯД - ПОВІДОМЛЕННЯ №8

"27" грудня 2004 р.


Видання: "Зарубіжна літвратура". 9 кл.

Назва: автор В.Я.Звиняцьковський та інші

Хрестоматія-посібник для учнів 9-го класу середньої загальноосвітньої школи, нове видання

Кількість умовно -друкарських аркушів: 39 + 0,32 форзац

Тираж: 100000

Ціна одного примірника: 9,69

Кількість в пачці: 10 примірників

Із виготовленої кількості тиражу відпустити:

Методично-видавничому центру 100000

О6ов’язкові (розсил) 14

Контрольні -

Сигнальні 86

Разом 100100Директор Юраш А.А.© Інститут навчальної літератури, 2005.